CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


Ponuka logopedickej ambulancie na školské prázdniny           Logopedická ambulancia Centra Memory n.o. počas školských prázdnin poskytuje možnosť  vyšetrenia a  stimulácie reči, ktorá je zameraná na školské zručnosti.          Pred nástupom do prvého ročníka základnej školy je v  záujme dobrého štartu a  adaptácie na zmenený systém učenia potrebné, aby dieťa disponovalo viacerými zručnosťami. Malo by mať schopnosť udržať pozornosť na určitú vec aspoň 10 minút  a  po zmene činnosti či oddychu následne opakovane pozornosť koncentrovať. Odlíšiť prvú, poslednú, prípadne ďalšie hlásky v  slove. Porozumieť viacstupňovým inštrukciám. Vyjadriť myšlienky gramaticky korektnými vetami, či súvetiami. Používať správnu výslovnosť prakticky všetkých hlások. Mať osvojené základné matematické predstavy. Disponovať úrovňou hrubo a  jemno motorických zručností, potrebných na aktivity v  školskom kolektíve. Vývin uvedených komunikačných a  iných zručností v  predškolskom veku je rýchly a  individuálny. V  niektorých prípadoch je vhodné určité schopnosti a  zručnosti stimulovať a  tým predísť možným školským ťažkostiam.       Ak sa z  rôznych dôvodov prejavia väčšie, či menšie ťažkosti v  jednotlivých komunikačných zručnostiach, je dobré ich úroveň zhodnotiť a  stimulovať. Tým často možno predísť vážnejším problémom v  škole, alebo ich zmierniť. Následne zlepšiť psychickú pohodu dieťaťa a  prispieť k  napĺňaniu jeho potenciálu.         U  väčších detí a  stredoškolských, či vysokoškolských študentov so zistenými vývinovými poruchami učenia a  pozornosti môžeme zhodnotiť úroveň zručností učenia a  následne ich stimulovať. Vhodne zvolený tréning často zlepší funkčnosť školských schopností.         Logopedická starostlivosť je spoplatnená podľa cenníka zariadenia. (Komplexnejšia diagnostika 30 €, 45 minútová stimulácia, resp. terapia 20 €, 30 minútová konzultácia 15 €).        V  prípade záujmu je možné sa objednať na kontaktoch logopedickej ambulancie:e-mail: vachuna@centrummemory.sk, mobil: 0910 482  432, tel.: 02-62 41 41 43.                                                                                                 Mgr. Radovan Vachuna- logopéd

  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PODPOROVATELIA

NAŠI PARTNERI