CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORYCENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

  

 

PRÁVNICKÁ OSOBA, spoločnosť / firma


1. Vypočítajte si  vaše 1,0% (2%) z dane príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Minimálna suma je 8,30 EUR na jedného prijímateľa. Môžete tak urobiť len v prípade, že ste v roku v minulom roku (zvyčajne do 31.03.) darovali financie akejkoľvek neziskovej organizácii vo výške minimálne 0,5 % z dane. Inak môže právnická osoba poukázať 1 % z dane.


2. Priamo v Daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte vo Vyhlásení (IV. časť) údaje o prijímateľovi a sumu, ktorá zodpovedá podielu Vašej dane (suma musí byť minimálne 8,30 €). Túto sumu môžete rozdeliť v prospech viacerých prijímateľov. V tom prípade vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.


3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov . Daňový úrad nám dá v januári nasledovného roku zoznam darcov a my sa vám tak budeme môcť poďakovať.


4. Riadne vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte do 31. 3. 2019 na daňový úrad miestne príslušný podľa Vášho sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


5. Adresu Vášho daňového úradu môžete nájsť tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost


  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

viac info

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY