CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORYCENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

Postup prijatia do špecializovaného zariadenia -denný pobyt


K prijatiu do špecializovaného zariadenia - denný pobyt (ambulantná forma) je potrebné:

 

 1. Dohodnúť si telefonicky   na tel. č.: 02/ 62 41 41 43  vstupnú odbornú konzultáciu  u  odborného pracovníka pre denný pobyt. Poradenstva sa musí zúčastniť klient, ktorý bude umiestnený do denného pobytu v  sprievode svojho zástupcu - rodinného príslušníka.

 

 1. K  prijatiu do denného pobytu resp. k  zaradeniu do poradovníka čakateľov, klient predloží:

  

 • Právoplatné rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu na stupeň č. 5 alebo 6, ktoré mu vydá Bratislavský samosprávny kraj na základe  Žiadosti o posúdenie odkázanosti.


 

 • Lekárske potvrdenie o  zdravotnom stave   klienta a   popis RTG hrudníka  (nie starší ako 3 mesiace),   ktoré potvrdí ošetrujúci praktický lekár klienta (tlačivo je súčasťou zmluvy s  Centrom MEMORY),

  

 • Lekárske potvrdenie od špecialistu o diagnóze, ktoré potvrdí lekár-špecialista klienta (psychiater alebo neurológ),

  

 • Vyplnený  Prijímací list  (tlačivo je súčasťou zmluvy s  Centrom MEMORY),

  

 • Vyplnenú  Sociálnu anamnézu,

  

 • Kópiu rozhodnutia o  výške starobného dôchodku vydané Sociálnou poisťovňou 

 1. Pred nástupom do denného pobytu klient alebo jeho zástupca môže podať na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja   Žiadosť o  zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  na základe, ktorej BSK poskytne zariadeniu finančný príspevok na sociálnu službu pre klienta. V  prípade, že klient nemá záujem o  finančný príspevok od  BSK môže byť poberateľom sociálnej služby ako samoplatca a  platí sociálnu službu v  plnom rozsahu.
 

 1. Po predložení všetkých potvrdení klient, resp. jeho zástupca uzatvoria  Zmluvu o  poskytovaní sociálnej služby v  Centre MEMORY.Žiadosti na BSK  http://www.region-bsk.sk/ziadosti-a-tlaciva.aspx
Úradné hodiny pre poradenstvo k  dennému pobytu:

 

Pondelok

8:00 – 12:00 hod

14:00-15:00 hod

Utorok

8:00 – 12:00 hod

14:00-15:00 hod

Streda

8:00 – 12:00 hod

14:00-15:00 hod

Štvrtok

8:00 – 12:00 hod

14:00-15:00 hod

Piatok

Nestánkový deň

 

 •  
 • V  prípade potreby je možné dohodnúť si termín mimo úradných hodín
Úradné hodiny pre úhrady za sociálnu službu:Každý mesiac od 20. do 27. dňa v  mesiaci  Pondelok-Piatok od 7:30 -9:30 hod. alebo podľa osobného dohovoru

  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY