CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

Terapeuticko-aktivizačný program

 

Komunita

 • Umožňuje nadväzovanie a upevňovanie sociálnych vzťahov, čím podporuje komunikačné zručnosti.
 • Vytvára priestor na spoluprežívanie a zdieľanie pocitov, myšlienok a názorov.
 • Využíva skupinové a individuálne rozhovory.

Program pre udržiavanie sebaobslužných činností

 • Pomáha udržiavať osvojené zručnosti a schopnosti (obliekanie, stravovanie, domáce práce), ktoré sú zautomatizované a nevyžadujú si proces učenia sa novému.
 • Cieľom je dosiahnuť, aby klient danú činnosť vykonával čo najsamostatnejšie a najdlhšie.

Kognitívna rehabilitácia

 • Pomáha udržiavať kognitívne funkcie človeka s Alzheimerovou chorobou.
 • Podporuje grafomotoriku, slovný prejav v komunikácii, sémantickú a motorickú pamäť, ale aj koncentráciu v rámci riešenia rôznych kogniitívnych úloh.
 • Prebieha individuálnou aj skupinovou formou.
 • Formy rehabilitovania kognitívnych funkcií: písomné vypĺňanie pracovných listov, koncentračno-rytmické cvičenia, slovné úlohy, cvičenia krátkodobej aj dlhodobej pamäti, práca s účelovo upraveným počítačovým programom, viaczmyslové cvičenia a iné.

Validation® Naomi Feil

 • Je to forma komunikácie a terapie, ktorá pomáha udržiavať kontakt s človekom s Alzheimerovou chorobou - umožňuje okoliu porozumieť a akceptovať hľadisko reality chorého. Jeho vedomie je posilňované uznávaním vyšších hodnôt a dôstojnosti človeka bez ohľadu na stupeň postihnutia.
 • Pomáha odstraňovať pocity strachu a neistoty.
 • Prebieha individuálnou aj skupinovou formou.

Činnostná terapia

 • Stimuluje jemnú motoriku, koordináciu oko-ruka.
 • Pomáha využívať už osvojené schopnosti, ale aj učenie sa nových techník.
 • Podporuje výrobu jednoduchých výrobkov a darčekov pre deti a vnúčatá v účelovo zariadenej miestnosti.
 • Využíva rôzne druhy materiálov.

Terapeutický tanec

 • Vytvára priestor pre telesné vyjadrenie a spracovanie emócií, nálad a pocitov, čím optimalizuje emocionálnu kolísavosť ľudí s Alzheimerovou chorobou.
 • Podporuje orientáciu v priestore (kontakt s miestom), v čase (kontakt "tu a teraz") a v osobe (hranice vlastného tela).
 • Optimalizuje zachované pohybové zručnosti a zároveň podporuje tvorbu nových pohybových schém, dôležitých v neverbálnej komunikácii vyjadrovania osobných potrieb najmä vtedy, keď slová nepostačujú vo vzájomnom dorozumievaní.

Muzikoterapia

 • Podporuje sluchovú diferenciáciu zvukov.
 • Umožňuje prepojenie rytmických podnetov s telom, hra na telo.
 • Podporuje prístup k telesno - zvukovým zážitkom človeka (hmotné - živé spojenie zvuku a rytmu s telom).
 • Stimuluje koordináciu pohybov, dlhodobú pamäť, vzťahy v skupine, navodzuje radostnú atmosféru, umožňuje spracovanie spomienok prostredníctvom spevu.

Arteterapia

 • Stimuluje fantáziu a umožňuje prijateľným spôsobom ventilovať negatívne pocity, relaxovať.
 • Arteterapeutické techniky pomáhajú k zlepšovaniu koncentrácie, objavovaniu a posilňovaniu sebapotenciálu a individuálnej tvorivosti.
 • Techniky: koláže, maľovanie v skupine, muzikomaľba a iné.

Dramatoterapia

 • Podporuje verbálnu a neverbálnu komunikáciu, vytvára bezpečné prostredie na znovuprežitie emócií.
 • Podporuje využívanie fantázie a schopnosti improvizovať.
 • Techniky: zrkadlenie, pantomíma, rolové hry, neverbálne komunikačné techniky a iné.

Prvky biblioterapie

 • Cvičia schopnosti formulovať a vyjadrovať vlastné myšlienky, čo podporuje sebavedomie a integráciu v skupine.
 • Podporujú dlhodobú pamäť nasledovnými technikami: prednes poézie a prózy, dokončovanie básní a príbehov v skupine, diskusné stretnutia - krátke príbehy s konfliktnou zápletkou.Súvisiace odkazy:

Špeciálny denný pobyt pre ľudí s poruchami pamäti

Postup prijatia do denného pobytu

Cenník denného pobytu

Časový harmonogram dňa

  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PARTNERI

AKTUÁLNE PROJEKTY