CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORYPonúkame komplexnú logopedickú intervenciu narušenej komunikačnej schopnosti u detí a dospelých.


Okrem diagnostiky a terapie sa zameriavame aj na prevenciu narušenej komunikačnej schopnosti a to už od detského veku. Poskytujeme starostlivosť v oblasti oneskoreného a narušeného vývinu reči;  nesprávnej alebo chybnej výslovnosti, špecifických porúch učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia) a venujeme sa príprave detí na vstup do školy.


V súvislosti so zameraním Centra MEMORY sa zaoberáme neurogénnymi  poruchami komunikácie (afázia, dyzartria, apraxia reči, kognitívno-komunikačné poruchy), ktoré predstavujú rečové a jazykové deficity sprevádzajúce rôzne ochorenia nervového systému ako napr. cerebrovaskulárne ochorenia a demencie.


Okrem individuálnej formy terapie realizujeme aj skupinové tréningy zamerané na osvojenie si komunikačných stratégii. Poskytujeme konzultácie a poradenstvo pre interakciu s našimi klientmi. Spolupracujeme s inými odborníkmi (lekár, psychológ, liečebný pedagóg) v snahe poskytnúť komplexnejšiu starostlivosť a neustále sa snažíme o ďalšie vzdelávanie.

ORDINAČNÉ HODINY

Je absolventkou pedagogického a logopedického vysokoškolského štúdia na UK v Bratislave. V rámci doktorandského štúdia na Katedre logopédie PdF UK v Bratislave sa vedecky a klinicky zaoberala neurogénnymi poruchami komunikácie v dôsledku mozgového poškodenia pod vedením prof. Zsolta Cséfalvaya, PhD. Počas štúdia sa zapájala do výskumných projektov a absolvovala študijné pobyty na prestížnej americkej univerzite (The University of Arizona, Tucson), kde spolupracovala a konzultovala s poprednými odborníkmi v oblasti neurológie a logopédie.

  

Mgr. Júlia Hladká, PhD.

logopéd

Cenník : kompletný cenník k nahliadnutiu v ambulancii

Objednanie :  0911 278 334 alebo 02 - 62 41 41 43    E-mail: hladka@centrummemory.sk

Objednaní budete na dohodnutý termín bez čakania. Prijímame nových pacientov.


Zmluvné poisťovne:  Ambulancia nemá tohto času zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Cenu služieb si v plnej výške hradí pacient sám.

  

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PODPOROVATELIA

NAŠI PARTNERI

PONDELOK

08:00-16:30

UTOROK

08:00-18:00

STREDA

08:00-16:30

ŠTVRTOK

08:00-18:00


*obedňajšia prestávka 12:30-13:00