CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY
CENTRUM MEMORY

CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORY


CENTRUM MEMORYKreatívne nápady na kognitívny tréning pamäti pre všetkých


16.10.2017   4 hodiny ( 11,00 – 15,00 )


 

Oboznámite sa so  špecifickými problémami seniorov s demenciou, s denným pobytom Centra MEMORY n.o., zoznámite sa s metódou kognitívneho tréningu, naučíte sa tvoriť a využívať úlohy, cvičenia, hry a kreatíne činnosti pri práci so seniormi.

 

Kurz je určený pre sociálnych pracovníkov, aktivizačných pracovníkov, liečebných a špeciálnych pedagógov, psychológov, andragógov a tých, ktorých zaujíma práca so seniormi.POZVÁNKA PRIHLÁŠKA
Reminiscencia v práci s ľuďmi s demenciou


20.10.2017     8 hodín Banská BystricaOboznámite sa s metódou reminiscencie ako vhodnou metódou práce so seniormi s demenciou. Náhľad do teórie a metodiky reminiscencie ako aktivizácie a terapie. Naučíte sa vytvoriť program reminiscenčných stretnutí na báze kreatívnych reminiscenčných techník v zariadení sociálnych služieb, alebo v domácom prostredí.Kurz je určený pre sociálnych pracovníkov, liečebných a špeciálnych pedagógov,psychológov, inštruktorov sociálnej rehabilitácie, ergoterapeutov,opatrovateľky a pod.
POZVÁNKA  PRIHLÁŠKA


Najlepšie aktivizačné programy pre ľudí s demenciou


26. – 27. 10. 2017  16 hodín


 

Oboznámite sa so základnými informáciami o Alzheimerovej chorobe a iných typoch demencií, o prejavoch ochorenia, vrátane spôsobov liečby, s účinnými nefarmakologickými postupmi práce s klientmi s demenciou v inštitucionálnej starostlivosti , ako využívanie prvkov hudby, pohybu a pracovnej činnosti.

 

Kurz je určený pre zamestnancov  zariadení sociálnych služieb, ktorí pracujú so seniormi a s ľuďmi s demenciou a Alzheimerovou chorobou ( ZpS špecializované zariadenia, denný stacionár, DSS ), aktivizačných pracovníkov, liečených a špeciálnych pedagógov, sestry, sociálnych pracovníkov a ostatných, ktorí veria vo význam  aktivizácie pri liečbe demencie.
POZVÁNKA PRIHLÁŠKA
Komunikácia a logopedické ”pohľady „  u ľudí s demenciou


09.11.2017   8 hodín


 

Získate prehľad narušenej komunikačnej schopnosti púri jednotlivých druhoch demencie, teoretický rámec kognitívno – komunikačných porúch pri demencii a Alzheimerovej chorobe, naučíte sa komunikačné stratégie, ktoré umožňujú efektívnu komunikáciu s ľuďmi s demenciou, osvojíte si nástroje zmysluplnej a vzájomne obohacujúcej komunikácie s človekom, ktorý má Alzheimerovu chorobu.

 

Kurz je určený pre ľudí, ktorí osobne, alebo pracovne  prichádzajú do kontaktu s ľuďmi s demenciou.POZVÁNKA  /  PRIHLÁŠKA


 

 

Ako zvládnuť stres pri opatrovaní


10.11.2017  8 hodínOboznámite sa s mechanizmom pôsobenia stresu a naučíte sa rozpoznať jeho príznaky, naučíte sa identifikovať situácie, ktoré môžu pôsobiť stresujúco špecificky vo vzťahu k opatrovaniu človeka s demenciou, naučíte sa identifikovať vlastné zdroje stresu a osobitý štýl zvládania záťažových situácií. Oboznámite sa s metódami manažmentu stresu formou sebaskúsenosti. Získate praktické zručnosti pre zvládnutie záťaže pri opatrovaní pacientov s demenciou.

 

Kurz je určený pre formálnych aj neformálnych opatrovateľov ľudí s demenciou a s inými ochoreniami vyžadujúcimi starostlivosť.POZVÁNKA  /  PRIHLÁŠKA
Klienti s Alzheimerovou chorobou v sociálnych službách


06. – 08.12.2017 24 hodínOboznámite sa s problematikou demencie v zariadeniach sociálnych služieb, naučíte sa identifikovať prejavy demencie a potreby ľudí s demenciou, osvojite si účinné postupy pri práci

s týmito klientmi.


Kurz je určený pre záujemcov, ktorí pracovne alebo osobne prichádzajú do kontaktu s osobami s demenciou.POZVÁNKA  /  PRIHLÁŠKA

Vedenie a podpory rodín s chorým členom na Alzheimerovu chorobu09 – 10. 12.2017  16 hodínOboznámite sa s možnosťami podpory a vedenia rodinných opatrovateľov, porozumiete potrebám rodinných opatrovateľov,osvojíte si metodické zásady výučby, naučíte sa prezentovať kľúčové témy starostlivosti o chorého člena rodiny, posilníte si vlastný potenciál na vedenie rodinných opatrovateľov.Podmienkou účasti na kurze je absolvovaný kurz: Validácia podľa Naomi Feil® I. časť - Úvod do metódy efektívnej komunikácie s osobami s Alzheimerovou chorobou, s certifikovaným lektorom, v rozsahu 8 alebo 16 vyučovacích hodín v rámci ČR a SR, minimálne jednoročná skúsenosť s vedením rodinných opatrovateľov či už v rámci poradenstva alebo podporných skupín.
POZVÁNKA  /  PRIHLÁŠKA
Individuálne vzdelávacie kurzy priamo vo Vašom zariadení:

Ak máte záujem o individuálne vzdelávacie kurzy vo Vašich priestoroch pre Vašich zamestnancov, napíšte nám podrobnejšiu predstavu (téma, pre koho, kde, koľko hodín...) cez vzdelavanie@centrummemory.sk My Vás budeme kontaktovať späť s ponukou šitou na mieru.


VŠEOBECNÉ  INFORMÁCIE  PLATNÉ  PRE  VŠETKY  VZDELÁVACIE AKTIVITY:


Registračné podmienky, miesto konania, doprava, ubytovanie a trvanie kurzu


Všetky akreditované vzdelávacie kurzy trvajú 38 vyučovacích hodín. Po ukončení modulov a vykonaní písomnej záverečnej skúšky absolventi získajú Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho kurzu s celoštátnou platnosťou. V prípade vzdelávacieho modulu 2 "Rozvoj trénerského potenciálu v oblasti kognitívnej aktivizácie seniorov" je k získaniu osvedčenia potrebné zrealizovať vlastný cyklus tréningov pamäti a absovlovať ústnu skúšku, ktorá sa obvykle koná 10-12 týždňov po teoretickej časti kurzu.

Najbližšie kurzy sa uskutočnia v termínooch uvedených vyššie.

V prípade, že si podávate projekt, ktorého súčasťou je absolvovanie nášho vzdelávania, informujte nás prosím o tom včas kvôli dohodnutiu termínov.

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

viac info

Kontakt ​+ 421 2 / 62 41 41 43

NAŠI PODPOROVATELIA

NAŠI PARTNERI