Preskočiť na obsah

NEUROPSY

Štandardizácia neuropsychologickej batérie

Na Slovensku bolo v minulosti vydaných a štandardizovaných niekoľko neuropsychologických testov. Aktuálne trendy v neuropsychologickom výskume podporujú tvorbu a vývoj flexibilných súborov testov tzv. neuropsychologických batérií, ktoré sú vyvinuté pre pacientov s rôznymi poruchami a ochoreniami. Účelom tvorby takýchto batérií je zoštandardizovať proces hodnotenia, ktorý umožní vzájomné a hlavne dostatočne reliabilné a valídne zhodnotenie stavu kognitívnych (poznávacích) funkcií pacienta.

Výstupom tohto projektu riešeného v rokoch 2016-2020 bolo zostavenie a overenie testovej batérie so súborom 18 metód, v súčasnosti už implementovanej v klinickej praxi pre hodnotenie kongitívnych funkcií, vybraných aspektov afektivity a osobnosti.

Viac na neuropsybateria.sk

Odborný tím

PaedDr. Mária Čunderlíková
Mgr. Petra Brandoburová, PhD.
Mgr. Simona Krakovská

Partneri

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Katedra psychológie FF UK

Hlavný riešiteľ projektu:
Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.