Cenník a prevádzka

Základná sociálna služba
10,70 € / deň

Odborné, obslužné a ďalšie činnosti / 7,00 €
Desiata, obed, olovrant / 3,70 €

Nadštandardná sociálna služba
+ 5,30 € / deň

Koncentračno-pohybová aktivizácia  
Remotivačný program  
Aktivizačno-terapeutický program

Základná a nadštandardná sociálna služba sú poskytované spolu ako jeden komplexný balík 16 € / deň.

Individuálna starostlivosť
27 € / deň

Služba sa poskytuje individuálne podľa zdravotného stavu a potrieb prijímateľa sociálnej služby.

Spôsob a podmienky platenia úhrady za sociálnu službu sú definované v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby a riadia sa §74 odsek 8 zákona č. 448/2008  o sociálnych službách a o zmene zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Platbu za sociálnu službu je možné vykonať prevodom na bankový účet alebo v hotovosti.

Prevádzkové hodiny ŠZa

Pondelok - piatok: 07:30 hod - 16:45 hod

ŠZa sa neodporúča seniorom, ktorých by mohlo dochádzanie do Centra MEMORY n.o. nadmerne fyzicky vyčerpávať, imobilným, resp. tým, ktorým ich zdravotný stav nedovoľuje zúčastňovať sa aktivizačných a terapeutických programov. Taktiež nie je vhodný pre osoby, ktorým nevyhovuje celodenný pobyt v kolektíve.


Časový harmonogram dňa

Prijímateľ sociálnej služby prichádza  a odchádza zo ŠZa Centrum MEMORY n.o. do domáceho prostredia v sprievode svojho rodinného opatrovateľa, alebo inej blízkej osoby.

07:30 - 09:00 komunita, príchod klientov
09:00 - 10:00 pohybovo-koncentračné cvičenie
10:00 - 10:30 desiata
10:30 - 12:00 terapeuticko-aktivizačný program
12:00 - 13:00 obed
13:00 - 14:15 oddych, možnosť voľného/ individuálneho programu
14:15 - 15:30 terapeuticko-aktivizačný program v rámci podávania kávy a olovantu
15:30 - 16:45 komunita, odchod klientov domov