Preskočiť na obsah

Postup prijatia do špecializovaného zariadenia

Vstupná odborná konzultácia

Dohodnite si vstupnú odbornú konzultáciu u odborného pracovníka - koordinátorky Špecializovaného zariadenia Andrey Kolmanovej na tel. č.: 02 6241 4143.

Je potrebné aby sa poradenstva zúčastnil klient, ktorý bude navštevovať zariadenie v sprievode svojho zástupcu - rodinného príslušníka.

Predloženie dokumentov

Právoplatné rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu

Na stupeň č. 5 alebo 6, ktoré mu vydá Bratislavský samosprávny kraj na základe Žiadosti o posúdenie odkázanosti.

https://bratislavskykraj.sk/socialne-veci/ziadosti-a-tlaciva/

Lekárske potvrdenie o  zdravotnom stave  klienta a popis RTG hrudníka

Nie starší ako 3 mesiace), ktoré potvrdí ošetrujúci praktický lekár klienta (tlačivo je súčasťou zmluvy s Centrom MEMORY)

Lekárske potvrdenie od špecialistu

O diagnóze, ktoré potvrdí lekár-špecialista klienta (psychiater alebo neurológ)

Prijímací list

Vyplnené tlačivo je súčasťou zmluvy s Centrom MEMORY n.o.

Vyplnenú Sociálnu anamnézu

Kópiu rozhodnutia o výške starobného dôchodku

Vydané Sociálnou poisťovňou

Finančný príspevok

Pred nástupom do špecializovaného zariadenia si klient alebo jeho zástupca môže podať na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Na základe tejto žiadosti môže BSK poskytnúť zariadeniu finančný príspevok na sociálnu službu pre klienta.

Uzatvorenie zmluvy

Po predložení všetkých potvrdení klient, resp. jeho zástupca uzatvoria Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v Centre MEMORY.