Preskočiť na obsah

Vízia zariadenia

Naša vízia je stať sa modelovým zariadením, ktoré poskytuje kvalitné komplexné služby v oblasti starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou a ich rodiny v regióne. Je pre nás rovnako kľúčové vytvárať neustále motivujúce a hodnotné prostredie pre svojich zamestnancov a spolupracovníkov.

Ciele

 • poskytovať kvalitné sociálne služby; spĺňať Podmienky kvality sociálnych služieb v zmysle Zákona 448/2008 Z.z.

 • poskytovaním odbornej starostlivosti a  kvalitných sociálnych služieb prostredníctvom  vzdelaného personálu zabezpečiť čo najdlhšie zotrvanie prijímateľa v rodinnom prostredí

 • umožniť zosúladenie pracovného a rodinného života rodín prijímateľov sociálnej služby

 • poskytovať primeranú pomoc a  nevyhnutnú starostlivosť, ktorú si stav prijímateľa vyžaduje

 • zabezpečovať, aby osoby, ktorým sa takáto pomoc poskytuje, neutrpeli z tohto dôvodu ujmu na svojich sociálnych právach

 • organizovať služby použitím metód sociálnej práce, tak aby pomohli prijímateľom pri ich rozvoji a prispôsobení  sa sociálnemu prostrediu

 • zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov zariadenia, dbať o ich permanentné a aktuálne vzdelávanie

 • umožniť sebarealizáciu zamestnancov v profesii – sociálny pracovník, liečebný pedagóg, sestra v sociálnych službách, opatrovateľka. Zvyšovanie ich statusu v spoločnosti a zvyšovanie hodnoty ich profesie na trhu práce

 • podporovať účasť jednotlivcov a dobrovoľných, vzdelávacích alebo iných organizácií pri  poskytovaní služieb

 • zaistiť nekonfliktné spolužitie prijímateľov sociálnych služieb a ich bezpečnosť

 • spolupracovať s rodinou klienta

 • pri poskytovaní sociálnych služieb zohľadňovať návyky klientov

 • využívať pri práci s klientmi najnovšie a najmodernejšie prístupy, metódy a techniky sociálnej práce

 • dopĺňať zariadenie novým a kvalitnejším vybavením, pomôckami na aktivizáciu klientov