Preskočiť na obsah

Ako nám v starostlivosti pomôže štát

Ak sa staráte o človeka s demenciou, nemusíte v tom byť sám. Je viacero možností, kde môžete nájsť pomoc.


V súvislosti s týmto ochorením môžete požiadať o peňažný príspevok a o poskytnutie sociálnej služby.

Osoby postihnuté Alzheimerovou chorobou alebo inou demenciou trpia zdravotným postihnutím, ktoré obmedzuje ich komunikačné, orientačné, sebaobslužné alebo pohybové schopnosti. 

Od roku 2008 sociálne služby upravuje Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP. 

Ako sa vybavuje peňažný príspevok?

O peňažný príspevok na kompenzáciu je možné požiadať len na základe posudku o odkázanosti na určitý peňažný príspevok.

Posudková činnosť je lekárska a sociálna.

Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku sa vypracuje pre žiadateľa komplexný posudok s určením miery funkčnej poruchy a navrhnutou formou kompenzácie.

Na základe komplexného posudku sa vydáva rozhodnutie o priznaní, prípadne o nepriznaní žiadanej kompenzácie. 

O udelení peňažného príspevku na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia podľa Zákona č. 447/2008 Z.z. odkázanej osobe rozhoduje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska vášho príbuzného.

Peňažné príspevky pre osoby s Alzheimerovou demenciou najčastejšie zahŕňajú tieto:

 • peňažný príspevok na kúpu pomôcky, 

 • peňažný príspevok na prepravu, 

 • peňažný príspevok na úpravu bytu, (napr. kúpeľňa, sprcha...)

 • peňažný príspevok na úpravu rodinného domu, 

 • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na hygienu alebo opotrebovanie šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia a 

 • peňažný príspevok na opatrovanie.

Preukaz zdravotne ťažko postihnutej osoby (ZŤP)

Osobe s Alzheimerovou chorobou, ktorá spĺňa podmienky fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, môže byť vydaný preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. ( preukaz ŤZP/S).

Parkovací preukaz

V prípade, že má v komplexnom posudku odkázanosť na individuálnu prepravu, oddelenie posudkových činností vydáva parkovací preukaz, ktorý slúži na parkovanie na vyhradených miestach.


Ako sa vybavuje sociálna služba?

Poskytnutie sociálnej služby je len na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu.

Posudková činnosť je lekárska a sociálna. Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku sa vypracuje pre žiadateľa komplexný posudok s určením miery funkčnej poruchy.

Poskytovanie sociálnej služby sa riadi Zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Podľa toho o aký druh sociálnej služby máte záujem žiadate o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na tom úrade, ktorá spadá do jeho kompetencie tzn. mesto a obec alebo vyšší územný celok- samosprávny kraj podľa miesta trvalého bydliska vášho príbuzného. 

V kompetencii mesta a obce je prijímať žiadosť a vydávať rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu:

 • v zariadení pre seniorov (ZpS), v minulosti nazývané Domovy dôchodcov,

 • v zariadení opatrovateľskej služby (ZOS),

 • v dennom stacionári (DS) , v minulosti nazývané Kluby dôchodcov,

 • pre opatrovateľskú službu (OS).

V kompetencii VÚC je prijímať žiadosť a vydávať posudok o odkázanosti na sociálnu službu:

 • v domove sociálnych služieb (DSS),

 • v špecializovanom zariadení (ŠZ).

Čo sú sociálne služby ?

Sú to služby, ktoré zahŕňajú špeciálnu starostlivosť pre klientov.

Ak je klientovi vydaný posudok o odkázanosti na sociálnu službu, sú mu poskytované tzv. sociálne služby.

Činnosti na pomoc klientovi

Odborná činnosť

základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia, tlmočenie, sprostredkovanie tlmočenia a osobnej asistencie, pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností.

Obslužná činnosť

ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Ďalšie činnosti

napr. vytváranie podmienok na prípravu stravy, výdaj stravy a potravín, vykonávanie základnej osobnej hygieny, záujmovú činnosť, poskytovanie osobného vybavenia a základného ošatenia a obuvi, donáška stravy, požičiavanie pomôcok.

Ak postihnutá osoba nedosiahla dôchodkový vek a v dôsledku ochorenia Alzheimerovou chorobou alebo inou demenciou je už trvale práceneschopná, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o priznanie invalidného dôchodku.

Ako invalidný dôchodca môže žiadať o vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.


Ktorá sociálna služba je vhodná pre osobu s demenciou?

Denný stacionár

Poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe na začiatku ochorenia, ktorá je na ňu odkázaná len určitý čas počas dňa, v rozsahu 2-8 hodín.

Opatrovateľská služba

Poskytuje občanovi, ktorý potrebuje pomoc inej osoby pri nevyhnutných životných úkonoch, prácach v domácnosti alebo v kontakte so spoločenským prostredím. Opatrovateľská služba a jej rozsah v hodinách sa poskytuje na základe rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vydaným obcou. Špecifikom uvedenej služby je skutočnosť, že je vykonávaná v domácom prostredí klienta. V rámci uvedenej služby opatrovateľ - opatrovateľka pomáha pri nevyhnutných životných úkonoch bežnej osobnej hygieny, donáške a podávaní jedla, nevyhnutných prácach v domácnosti, či súvisiacich s prevádzkou domácnosti, ako aj zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

Odľahčovacia služba

sa poskytuje poberateľovi príspevku na opatrovanie. Cieľom je umožniť mu nevyhnutný odpočinok pre udržanie fyzického zdravia, ktoré je pri opatere osoby s Alzheimerovou chorobou veľmi dôležité. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Počas poskytovania odľahčovacej služby poskytne alebo zabezpečí sociálnu službu opatrovanému obec.

Zariadenie pre seniorov

poskytuje sociálnu službu osobe, ktorá pre svoj nepriaznivý zdravotný alebo sociálny stav potrebuje sústavnú starostlivosť, ktorú jej nemôže poskytnúť rodina ani opatrovateľská služba. Zariadenie je určené pre poberateľov starobného dôchodku. Nie je pre ľudí, ktorých zdravotný stav si vyžaduje trvalé odborné ošetrovanie v zdravotníckom zariadení.

Zariadenie opatrovateľskej služby

poskytuje sociálnu službu osobe, ktorá je odkázaná na pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov a nemožno jej poskytnúť opatrovateľskú službu. Poskytuje stravovanie, bývanie a zaopatrenie. Pobyt v ZOS je určený na prechodnú dobu.

Domov sociálnych služieb

poskytuje sociálnu službu osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je maximálne IV. Zabezpečuje stravovanie, bývanie a zaopatrenie, sociálnu rehabilitáciu a ošetrovateľskú starostlivosť. Môže poskytovať aj muzikoterapiu, arteterapiu, činnostnú terapiu, ak má na to vytvorené personálne podmienky.

Špecializované zariadenie

poskytuje sociálnu službu osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. Je určené pre osoby s postihnutím ako Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a demencie inej etiológie. Okrem zaopatrenia zabezpečuje pracovnú a záujmovú činnosť. Môže mať aj formu denného pobytu.

Čo urobiť, ak môj príbuzný nemá dôchodkový vek?

Alzheimerovou chorobou v posledných rokoch trpia aj osoby, ktoré nedosiahli dôchodkový vek.