Preskočiť na obsah

Podpora opatrovateľov

Aktivizáciou zachovaných schopností  človeka s demenciou sa podarí udržať jeho sebestačnosť.

Podpora opatrovateľov

Byť opatrovateľom človeka s demenciou, či už rodinným alebo profesionálnym, je náročná úloha. Neraz prináša aj veľa zmiešaných pocitov. Na jednej strane uspokojenie, na strane druhej hrozí vyhorenie. Ak pôsobíte ako opatrovateľ, je vždy dôležité si uvedomiť, že nie ste sám. Okrem vašej rodiny a priateľov existuje veľa ďalších možností, ktoré môžete využiť.

Opatrovateľská služba

Rodine pomáha pri nevyhnutných životných úkonoch, prácach v domácnosti, kontakte so spoločenským prostredím. Počas dňa je k dispozícii v 2 až 8 hodín priamo v domácnosti človeka s demenciou. Obvykle ju poskytuje obec, existujú však aj miestne charitatívne organizácie či súkromné agentúry.

Špecializované zariadenie

V takomto zariadení sociálnych služieb je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby (stupeň V. a VI.) a má zdravotné postihnutie ako Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba alebo iný typ demencie. V špecializovanom zariadení sa pacientovi okrem opatrovania poskytuje aj záujmová činnosť. Môže mať buď formu celoročnej 24-hodinovej starostlivosti alebo denného ambulantného pobytu.

Lekár - špecialista

Zmeny v správaní a nezvládnuteľné prejavy ochorenia človeka, o ktorého sa staráte, vždy môžete konzultovať s odborným lekárom, ktorý pozná zdravotný stav vášho príbuzného (psychiater, neurológ). Každý dobrý lekár ocení informácie, ktoré sa týkajú zmien v správaní sa svojho pacienta. Výsledkom konzultácií môže byť zmena liečby a tým aj zmiernenie vašich problémov.

Poskytovatelia poradenstva

V rámci svojich základných služieb pre ľudí s demenciou môže zariadenie sociálnych služieb poskytovať aj poradenstvo rodinám s Alzheimerovou chorobou alebo kde sa vyskytujú iné formy demencie. Podporu rodinným opatrovateľom poskytujú aj občianske združenia, ktoré sú zamerané na pomoc ľuďom s rôznymi diagnózami. Takými sú napríklad Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Spoločnosť Parkinson Slovensko a ďalšie.

Podporu vám môžu poskytnúť aj poradne zdravia, ktoré zastrešuje Úrad verejného zdravotníctva v rámci svojich regionálnych pobočiek.

Podporné skupiny

Podporná skupina funguje na princípe pravidelných stretnutí, obvykle raz do mesiaca. Ide o špeciálnu formu pomoci rodinným opatrovateľom, kde môžu nájsť pomoc, uznanie a emočnú podporu. Poskytuje bezpečný priestor pre zdieľanie problémov, ktoré súvisia so starostlivosťou o človeka s demenciou. Členov podpornej skupiny trápia tie isté problémy a vzájomným rozhovorom dochádza často k nájdeniu ich riešenia.

Na Slovensku funguje niekoľko podporných skupín pre rodiny s Alzheimerovou chorobou, ktoré zastrešuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť. Podporné skupiny sa stretávajú v týchto mestách:

Bratislava – Slovenská Alzheimerova spoločnosť
Banská Bystrica – Spoľach o.z.
Levice – Aptet n.o.
Banská Štiavnica – Domov Márie
Rožňava – Subsidium